Активни промоции

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „Queen’s – ЗАЕДНО ПО –
ДОБРИ В УЧИЛИЩЕ“!“
Раздел I. ОРГАНИЗАТОР

 1. Играта „Queen’s – ЗАЕДНО ПО – ДОБРИ В УЧИЛИЩЕ“ се организира от
  „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с.
  Казачево, Ловешка област, с ЕИК: 110558022, наричан по-долу „Организатор“.
 2. Изпълнител на Играта е “ХЕКСАГОН БГ“ ЕООД, със седалище и адрес на
  управление: гр. София, ул. Боянски Водопад 238, с ЕИК: 206114094.
  Раздел II. ТЕРИТОРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
 3. Играта се провежда на територията на Република България. Наградите могат да се
  получават само на територията на Република България.
 4. Играта е с продължителност от 00:00 часа на 01.09.2022 до 23:59 часа на 09.10.2022 г.
  „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД си запазва правото да променя датите на играта, ако
  последното е наложено поради непредвидени обстоятелства, независещи от
  Организатора. Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва
  Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на
  страницата http://promo.queens.bg/.
  Раздел III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
 5. В Играта имат право да участват всички физически лица, които са навършили 18
  години.
  5.1. В играта нямат право да участват служители или съдружници на Организатора,
  както и служителите на дружества, свързани с подготовката на играта и сътрудничещи
  на Организатора, както и на близки роднини на тези лица. Под „близки роднини” следва
  да се разбират: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по
  съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и лица,
  между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя
  и сестри.
  Раздел IV. МЕХАНИЗЪМ
 6. Играта се провежда в обозначените с рекламни материали на Играта търговски
  обекти, наричани по-долу „обекти“.
 7. Участието в Играта е обвързано с покупка. В Играта може да се участва при
  закупуване на 2 продукта Queen’s 1L с вкус по избор, независимо дали се предлагат на
  промоционална цена в конкретния търговски обект, или не, наричани по-долу
  „продукти“ от обозначените с рекламни материали на Играта търговски обекти. При
  закупуване на 2 продукта Queen’s 1L с вкус по избор имате възможност да участвате в
  томбола за спечелването на12-месечен абонамент за уебсайта „Уча се“ (https://ucha.se/ ).
 8. Продуктите по т.7. не са маркирани със специално означение за участие в Играта.
 9. Продуктите Queen’s 1L ще бъдат налични и продавани в търговската мрежа (в
  обозначените с рекламни материали търговски обекти) и извън периода на Играта, но
  регистрирането на касови бележки, участието в томболата и възможността за спечелване
  на награда ще бъде възможно само през периода на провеждане на Играта или до
  изчерпване на количествата награди за всеки търговски обект.
  Какво трябва да направите, за да участвате в Играта?
 10. Всеки, който желае да участва в Играта, трябва:
 11. Да закупи в периода на провеждане на Играта, в съответния търговски обект,
  участващ в Играта, 2 продукта с вкус по избор с търговската марка Queen’s 1L от обект
  на територията на Република България;
 12. Да попълни задължителните полета с необходимите за участие в играта лични данни:
  име и фамилия, и-мейл адрес, мобилен телефонен номер и да регистрира своето участие
  в периода от 00:00:00 часа на 01.09.2022 г. до 23:59:59 часа на 09.10.2022 г. на следния
  сайт: http://promo.queens.bg/ ;
 13. Да регистрира номера на касовата бележка;
 14. Да качи ясна снимка на касовата бележка на сайта на Играта http://promo.queens.bg/,
  от която недвусмислено да може да се определи, че в закупените от участника продукти,
  фигурират и Продуктите, описани по – горе, а именно – 2 броя Queen’s – 1 L. /всички
  вкусове/, обектът, от който са закупени и номера на касовата бележка.
 15. Организаторът си запазва правото да не допусне до участие в тегленето за наградите,
  описани в глава VI от настоящите правила, участник, който е качил неясна снимка на
  касовата си бележка.
 16. Всеки участник може да участва неограничено, при условие, че отделните покупки
  на Queen’s 1L са съгласно условията на Играта.
 17. Кои касови бонове се считат за валидни за участие в Играта?
 18. За валидна се счита касова бележка, издадена в периода – от 01.09.2022 г. до
  09.10.2022 г. Касовите бележки с дата, по-ранна или по-късна от този период, не се
  допускат до участие.
 19. За валиден се счита всеки касова бон, в който фигурират, като закупени два
  продукта Queen’s 1L, вкус по избор.
 20. Един касов бон може да се регистрира само веднъж и да спечели само една награда.
 21. Броят на касовите бонове, които даден участник има право да регистрира не е
  ограничен.
 22. На касовата бележка трябва ясно да се вижда, че участникът е закупил Queen’s 1L. В
  случай, че в конкретния обект, поради специфика на системата за отчетност не се
  изписва наименованието на продукта, Организаторът си запазва правото да направи
  справка дали печелившият е закупил Queen’s 1L от конкретния търговски обект .
 23. Всеки участник трябва да запази, до края на Играта, касовите бележки, които е
  регистрирал на сайта на http://promo.queens.bg/. При предоставяне на наградата на
  спечелил участник, Организаторът или негов представител има право да изиска всички
  касови бележки, регистрирани от печелившия, като необходимо условие за получаване
  на наградата.
  Раздел V. НАГРАДЕН ФОНД
 24. Количество и вид на наградите: 100 бр. 12 – месечни абонаменти за „ Уча се“
  (https://ucha.se/ ) за целия период на играта.
 25. Един участник има право да спечели 1 /една/ награда /12-месечен абонамент за
  уебсайта „Уча се“/, независимо от броя на регистрираните касови бележки.
 26. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на лице, различно от
  участника.
 27. Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност или друг
  предмет.
 28. Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, облагаеми с
  окончателен данък, в размер на 10%, са всички предметни награди с пазарна стойност
  над 100 (сто) лв. от участие в игри, при които печалбата се определя на случаен
  принцип. Дължимият данък е за сметка на участника и се удържа и внася от
  Организатора.
 29. В настоящата игра, Организаторът ще начисли за своя сметка, декларира и внесе
  дължимия данък. За тази цел всеки печелившият участник получава от Организатора
  специално изработен приемо-предавателен протокол за целите на играта. Като
  необходимо условие за получаване на наградата, печелившият участник трябва да
  попълни пълното си име, ЕГН/ ЛНЧ и адрес, да подпише и да върне на Организатора
  протокола, чрез Куриера или лично.
 30. Организаторът включва информацията за получателя и стойността на получената
  предметна награда в справка, която подава към Националната агенция по приходите.
 31. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с
  декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за
  нейното деклариране от страна на участника.
  Раздел VI. ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
 32. Наградите в Играта се присъждат на случаен принцип, чрез теглене със
  специализиран софтуер, в което участват всички регистрирани.
 33. Тегленето на наградите се организира и провежда на няколко етапа, както следва:
  a/ Теглене седмица 1 (участващи в периода: 01.09. – 11.09.2022г.) – 12.09.2022г. –
  теглене на печеливши за 20 ваучера за 12 – месечен абонамент за уебсайта „Уча се“.
  б/ Теглене седмица 2 (участващи в периода: 12.09. – 18.09.2022г.) – 19.09.2022г. –
  теглене на печеливши за 20 ваучера за 12 – месечен абонамент за уебсайта „Уча се“.
  в/ Теглене седмица 3 (участващи в периода: 19.09. – 25.09.2022г.) – 26.09.2022г. –
  теглене на печеливши за 20 ваучера за 12 – месечен абонамент за уебсайта „Уча се“.
  г/ Теглене седмица 4 (участващи в периода: 26.09. – 02.10.2022г.) – 03.10.2022г. –
  теглене на печеливши за 20 ваучера за 12 – месечен абонамент за уебсайта „Уча се“.
  д/ Теглене седмица 5 (участващи в периода: 03.10. – 09.10.2022г.) – 10.10.2022г. –
  теглене на печеливши за 20 ваучера за 12 – месечен абонамент за уебсайта „Уча се“.
  35.Печелившите участници ще бъдат публикувани на уебсайта на Играта
  http://promo.queens.bg/ и информирани чрез телефонно обаждане от Организатора, в
  рамките на 15 календарни дни, от изтеглянето на спечелилите. За да бъдат спазени
  условията на настоящите правила за получаването на спечелената награда, участникът
  следва да потвърди, че може да предостави регистрираната печеливша касова бележка за
  закупуването на продуктите, посочени в раздел IV, т. 7.
 34. Ако участникът не предостави необходимите данни за доставка на наградата: три
  имена, валиден и пълен адрес на територията на Република България и мобилен телефон,
  или се окаже, че не отговаря на условията за участие в Играта, не може да предостави
  регистрираните касови бележки, или, въпреки опитите си Организатора не може да се
  свърже с него в продължение на 3 /три/ поредни работни дни, спечелилият губи правото
  да получи наградата си.
 35. Доставките ще бъдат осъществявани съгласно работното време на куриерските
  фирми. Куриерските разходи са за сметка на Организатора.
 36. Ако участник не може да бъде открит при посещението на куриера или не потърси
  наградата си, в определения от куриера срок, наградата се връща от куриера на
  Организатора.
 37. Награда, която се е върнала при Организатора съгласно предходната точка може да
  бъде потърсена от спечелилия участник в срок от 1 (един) месец след изтеглянето на
  спечелилите в Играта, като разходите за доставката на наградата се поемат от участника.
  След изтичането на този срок, се приема, че участникът се отказва и губи правото да
  получи наградата си.
 38. На адреса, посочен от печеливш участник, наградата се получава лично от него или
  от друго лице, писмено упълномощено за това от печелившия участник. Наградите не
  могат да се получават от трети неупълномощени лица.
 39. Организаторът не носи отговорност и не е задължен да достави награда, в случай на
  подаден непълен, грешен адрес или в случаите, когато спечелилият наградата не може да
  бъде открит на адреса и на телефонния номер за връзка, при два опита за доставка.
  Раздел VII. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ОРГАНИЗАТОРА
 40. Организаторът не носи отговорност, ако награда не бъде доставена, поради подадени
  от участника неточни или непълни имена, адрес, телефонен номер.
 41. Организаторът не носи отговорност в случай на забавяне на доставката на награда,
  причинено не по негова вина.
 42. Организаторът не поема отговорност или задължения за:
 • Дефектно или неуспешно електронно предаване на данни;
 • Загуба на данни, причинено от хакерски атаки или друго неправомерно вмешателство в
  нормалното функциониране на сайта на Играта, повреда на комуникационната връзка,
  независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии,
  сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани във връзка с участието в
  играта.
 1. Организаторът не носи отговорност за ситуации, в които не е възможно за някои
  желаещи да участват в Играта, когато тази невъзможност е извън контрола на
  Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни,
  информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин,
  дължаща се на действия на ползвателите на интернет и страницата или на използвания
  от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на
  Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които
  могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб
  доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или
  страницата, или и двете.
 2. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да
  бъде повишена, посредством използване на средства и методи, различни и/или в
  противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване
  извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до
  манипулиране на резултатите при определяне на победителя, Организаторът си запазва
  правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи
  спечелена в резултат на такива действия Награда.
 3. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за получаване на
  награда, поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на
  непреодолима сила, случайни събития, проблеми в телекомуникационната мрежа,
  предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.
  Раздел VIII. ЛИЧНИ ДАННИ
 4. В съответствие с член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
  парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица
  във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива
  данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)
  бихме искали да Ви информираме, че:
  Администратор на Вашите лични данни е:
  „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Казачево,
  област Ловеч, п.к.5548, с ЕИК: 110558022
  1.1. Информация за връзка: Тел. +359 (68) 60 10 53; Факс +359 (68) 60 40 47
  1.2. Адрес за кореспонденция: Ловеч 5500, пощ. Кутия 236
  1.3. Лице за контакт във връзка с обработването на лични данни: e-mail адрес:
  GDPRBG@maspex.com; Ловеч 5500, пощ. Кутия 236
 5. Вашите лични данни ще бъдат обработени за целите на Играта от „ХЕКСАГОН БГ“
  ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Боянски Водопад 238, с ЕИК:
  206114094..
  1) Личните данни на участниците, които ще бъдат обработвани са: име, презиме и
  фамилия, и-мейл адрес, мобилен телефонен номер, пълен адрес за получаване на
  наградата.
  2) Лични данни, които ще бъдат обработвани за спечелилите участници: три имена,
  e-mail адрес, мобилен телефонен номер, пълен адрес за получаване на наградата,
  ЕГН за целите на данъчното законодателство.
 6. Правни основания за обработка на Вашите лични данни – чл.6, т.1 а) на Общия
  регламент за защита на данните.
 7. Вашите лични данни ще бъдат предоставени на „ХЕКСАГОН БГ“ ЕООД –
  Изпълнител на Играта, както и на избрания куриер за получаване на наградите,
  единствено и само за целите на Играта.
 8. Вашите лични данни няма да се предоставят на трета държава, която е извън
  територията на Европейското икономическо пространство.
 9. Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за срока на играта.
 10. За спечелилите участници: 30 дни след приключване на играта, освен за данни, които
  се изискват, съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ, Закона за счетоводството и други
  законови и подзаконови нормативни актове, действащи на територията на Република
  България.
 11. Предоставяте личните си данни доброволно, но ако не ги предоставите няма да имате
  възможност да получите наградите, които са част от тази Игра.
 12. Вашите лични данни не са обект на автоматизиран процес на вземане на решения,
  включително профилиране.
 13. Имате право да преглеждате съдържанието на личните си данни, да ги коригирате, да
  ги изтривате, да ограничавате обработката, да имате право да повдигате възражения и да
  имате право да поискате прехвърляне на данни. Можете да подадете искане за
  изпълнение на горепосочените права на адреса за кореспонденция или електронния
  адрес за защита на личните данни, както е посочено в точка 1.
 14. Имате право да оттегляте Вашето съгласие по всяко време, без това да оказва
  влияние върху законосъобразността на обработката, която е осъществена на база
  съгласието преди оттеглянето му. Можете да оттеглите съгласието си и да изпратите
  съответното изявление на адреса за кореспонденция или електронния адрес.
 15. Имате право да подадете жалба относно обработката на лични данни към Комисия за
  защита на личните данни на Република България.
  Раздел VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА
 16. Периодът на Играта е обозначен на рекламните материали за всеки обект, както и в
  настоящите Официални правила.
 17. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време,
  обявявайки това на страницата http://promo.queens.bg/, в случай че констатира
  злоупотреба, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно
  обстоятелство или при други обективни причини.
  Раздел IX. ДРУГИ
 18. Правилата ще бъдат публикувани и ще останат достъпни за целия период на Играта
  на страницата http://promo.queens.bg/.
 19. За всички неуредени въпроси в тези Правила се прилага действащото българско
  законодателство.
  С включването си в Играта участниците се съгласяват да спазват настоящите
  правила. В случай, че участникът не е съгласен с правилата или с техни промени,
  същият следва да не предприема действия за участие, съответно да прекрати
  участието си в Играта.
  ©2022г. | “Тимбарк България” ЕООД

Информация за бисквитките

Този уебсайт използва бисквитки, за да съхранява информация на вашия компютър. Използваме бисквитки, за да предоставяме услуги на най-високо ниво, включително по начин, съобразен с индивидуалните нужди.

Използването на уебсайта без промяна на настройките на бисквитките означава, че те ще се съхраняват на вашето крайно устройство. По всяко време можете да промените настройките за бисквитки. Повече подробности в нашия Политика за поверителност.

ПРИЕМАМ