Активни промоции

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „Queen’s за твоя релакс!

Раздел I. ОРГАНИЗАТОР

1. Играта „Queen’s за твоя релакс!“ се организира от „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Казачево, Област Ловеч, с ЕИК: 110558022, наричан по-долу „Организатор“.

Раздел II. ТЕРИТОРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

2. Играта се провежда на територията на Република България, единствено в търговските обекти, обозначени с рекламни материали. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

3. Играта е с продължителност от 20.06.2024г. до 20.07.2024г. или до изчерпването на талоните за участие в съответния търговски обект. „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД си запазва правото да промени датите на играта, ако последното се налага, поради непредвидени обстоятелства, независещи от Организатора. Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на страницата: www.queens.bg

Раздел III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4. В Играта имат право да участват всички физически лица, които са на възраст над 18 години. 

4.1. В играта нямат право да участват служители или съдружници на Организатора, както и работници и служители на дружества и търговски обекти, свързани с подготовката на играта и нейното провеждане, сътрудничещи на Организатора, както и на близки роднини на тези лица. Под „близки роднини” следва да се разбират: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.

Раздел IV. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ.  

5. Играта се провежда в обозначените с рекламни материали на Играта търговски обекти, наричани по-долу „обектите“.

6. Участието в Играта е обвързано с покупка. В Играта може да се участва при закупуване на 2 продукта Queen’s в опаковки от 250мл.; 330мл.; 400мл.; 500мл, в комбинация и вкус по избор, наричани по-долу „продукти“ от обозначените с рекламни материали на Играта търговски обекти. След покупка и попълване на талон за участие, можете да се включите в томбола за спечелването на брандиран барбарон. 

7. Продуктите Queen’s в опаковки от 250мл.; 330мл.; 400мл.; 500мл, ще бъдат налични и продавани в търговската мрежа и извън периода на Играта, но закупуването им извън него не дава право на участие в играта.

Какво трябва да направите, за да участвате в Играта? 

8. Всеки, който желае да участва в Играта, трябва:

8.1. Да закупи в периода на провеждане на Играта в съответния търговски обект, обозначен с рекламни материали на Играта 2 продукта Queen’s в опаковки от 250мл.; 330мл.; 400мл.; 500мл, в комбинация и вкус по избор. 

8.2. Веднага след покупка, на касата на съответния обект, при поискване, клиентът може да получи Талон за участие в Играта. Талоните за Играта са ограничен брой за всеки отделен търговски обект. Преди извършването на покупка участниците следва да се информират на касата на търговския обект дали все още са налични талони за участие с оглед на възможността да участват в Играта.

8.3.  Всеки участник следва да попълни задължителните полета в талона за участие – собствено и фамилно име, телефонен номер за връзка и номер на касовата бележка, удостоверяваща покупката и да постави талона в определената за целта кутия, която ще бъде разположена след касова зона на съответния търговски обект.

8.4.  Участникът трябва задължително да запази касовата бележка, удостоверяваща извършената покупка, до края на играта. Наградата на спечелилите участници се предоставя срещу представяне на касовата бележка.

8.5. Участниците могат да участват с неограничен брой талони, в случай че отделните покупки на продуктите  са съгласно условията на Играта.

8.6. Тегленето на наградите ще бъде извършено в 10 – дневен срок от приключването на Играта, във всеки самостоятелен търговски обект или верига от обекти (общо за всички обекти на търговската верига), участващи в играта. Тегленето ще бъде извършено на случаен принцип измежду всички участници в играта за съответния обект (верига от обекти) с надлежно попълнени талони за участие, които отговарят на изискванията на настоящите правила. Тегленията ще се извършват в присъствието на представител на Организатора и представител на партньорския търговски обект, участващ в Играта.

Раздел V. НАГРАДЕН ФОНД 

9. Предоставени от организатора награди общо за всички търговски обекти, участващи в играта са 200 броя брандирани барбарони. 

10. Наградите са разпределени по обектите, в които се провежда Играта, като за всеки участващ обект или верига от търговски обекти (общо за всички обекти на съответната търговска верига) са предвидени по 1 /един/ брандиран барбарон. Един регистриран талон за участие, може да спечели само една награда. 

11. Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, облагаеми с окончателен данък, в размер на 10%, са всички предметни награди с пазарна стойност над 100 (сто) лв. от участие в игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Дължимият данък е за сметка на участника и се удържа и внася от Организатора.

В настоящата игра, Организаторът ще начисли за своя сметка, декларира и внесе дължимия данък. За тази цел всеки участник, спечелил брандиран барбарон, получава от Организатора специално изработен приемо-предавателен протокол за целите на играта. Като необходимо условие за получаване на наградата, печелившият участник трябва да попълни пълното си име, ЕГН/ ЛНЧ и адрес, да подпише и да върне на Организатора протокола, чрез Куриера или лично.

Организаторът включва информацията за получателя и стойността на получената предметна награда в справка, която подава към Националната агенция по приходите.

Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на участника.

12. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на лице, различно от участника.

13. Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност или друг предмет.

Раздел VI. ТЕГЛЕНЕ, ОБЯВЯВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ.

14. Тегленията на наградата се извършват във всеки отделен търговски обект или верига от обекти (общо за всички обекти на търговската верига), в присъствието на представител на Организатора и представител на партньорския търговски обект, участващ в Играта. Тегленето ще се проведе на случаен принцип, като във всеки обект или верига от обекти (общо за всички обекти на търговската верига), участващи в Играта, ще бъде изтеглен по 1 (един) печеливш талон за наградата „брандиран барбарон“ и по 1 (една) резерва. Резервните печеливши могат да получат награда по реда на тяхното изтегляне единствено, ако предходният печеливш се е отказал от наградата си; не е потърсил наградата си или Организаторът не е могъл да се свърже с него по независещи от Организатора причини (вж. Раздел VI по-долу). 

15. Печелившите ще бъдат оповестени след теглене на наградите в съответния търговски обект, в който е била активна играта и е осъществено тегленето на наградите, посредством списък с първа буква от собственото им име, фамилните им имена и първите 5 цифри от телефонните им номера.

16. За удобство на печелившите участници до 10 дни след провеждане на тегленето представител на Организатора ще се свърже с тях на предоставения телефонен номер за уточняване на начина на получаване на наградата. Всеки печеливш участник в тази игра следва да получи наградата си в рамките на 20 работни дни, считано от датата на уведомлението за спечелване. 

17. Ако в рамките на срока, описан по предходнта точка, спечелилият не посети съответния търговски обект, където е бил изтеглен, Организаторът не може да се свърже с печелившия участник на посочения от него телефонен номер, участникът не разполага с касова бележка, удостоверяваща направена покупка или ако се окаже, че участникът не отговаря на някое от другите условия на играта, определени в настоящите правила, той губи правото си да получи наградата. В този случай наградата се връчва на следващия изтеглен по реда на т. 14 резервен печеливш.

18. Наградата може да бъде получена лично от спечелилият участник, на място, в търговският обект, или да се изпрати от Организатора, чрез куриерска фирма на посочения от печелившия адрес за доставка, най-късно до 20 работни дни след като печелившият е предоставил адресните си данни на Организатора.

19. Доставките ще бъдат осъществявани съгласно графика на съответната куриерска фирма. Куриерските разходи са за сметка на Организатора. 

20. Ако печеливш участник не може да бъде открит при посещението на куриера, наградата се изпраща до клон на куриерската служба и Организаторът информира печелившия за това. 

21. Ако печелившият не потърси наградата си в определения от куриера срок, наградата се връща от куриера на Организатора. 

22. Награда, която се е върнала при Организатора, може да бъде потърсена от спечелилия участник в срок от 1 месец след края на играта, като, в този случай, разходите за доставката на наградата се поемат от участника. След изтичането на този срок, се приема, че участникът се отказва и губи правото да получи наградата си. В този случай наградата се връчва на резервен печеливш, изтеглен по реда на т. 14. Разпоредбите на този раздел се прилагат съответно и за връчването на награда на съответния резервен печеливш. 

23. На адреса, посочен от печелившия участник, наградата се получава лично от него или от друго лице, писмено упълномощено за това от печелившия. Наградите не могат да се получават от трети неупълномощени лица. 

24. Организаторът не носи отговорност и не е задължен да достави награда в случай на подаден непълен, грешен адрес или в случаите, когато спечелилият наградата не може да бъдe открит на адреса и на телефонния номер за връзка при доставката. В този случай наградата се връчва на резервн печеливш, изтеглен по реда на т. 14.

Раздел VII. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ОРГАНИЗАТОРА

26. Организаторът не носи отговорност и не е задължен да предостави награда в случай на подаден непълен телефонен номер за връзка или подаден непълен или сгрешен адрес за доставка. 

27. Организаторът не носи отговорност за състоянието и вида на предоставената награда.  

28. Организаторът не носи отговорност в случай на забавяне на доставката на награда, причинено не по негова вина.

29. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да бъде спекулативно повишена, посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на победителя, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия Награда.

Раздел VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

30. Периодът на Играта е обозначен на рекламните материали за всеки обект, както и в настоящите Официални правила.

Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата www.queens.bg, в случай че констатира злоупотреба, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. 

Раздел IX. ДРУГИ

31. Правилата ще бъдат публикувани и ще останат достъпни за целия период на Играта на страницата www.queens.bg.

32. За всички неуредени въпроси в тези Правила се прилага действащото българско законодателство.

С включването си в Играта участниците се съгласяват да спазват настоящите правила. В случай, че участникът не е съгласен с правилата или с техни промени, същият следва да не предприема действия за участие, съответно да прекрати участието си в Играта.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ,

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИГРАТА „Queen’s за твоя релакс!

I. Обхват.

Настоящото уведомление предоставя информация какви лични данни са обработвани, за какви цели, колко дълго ще бъдат съхранявани вашите данни, как да достъпите или коригирате вашите лични данни и как можете да получите допълнителна информация относно обработката на вашите лични данни във връзка с вашето участие в играта Queen’s за твоя релакс!“ (Играта) 

II. Обработване на Вашите лични данни.

Администратор на Вашите лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни е:

„ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с.Казачево, област Ловешка, п.к.5548, с ЕИК: 110558022, който е и Организатор на Играта. Лице за контакт във връзка с обработването на лични данни: e-mail адрес: GDPRBG@maspex.com; Ловеч 5500, пощ. кутия 236

III. Какви лични данни събираме?

Личните данни, които се обработват при участие в Играта са следните:

 За участниците в играта:

 • Име и фамилия, 
 • Телефонен номер

IV. Правни основания за обработване и събиране на лични данни.

Правни основания за обработка на Вашите лични данни – чл.6, т.1 а) на Общия регламент за защита на данните – съгласие; чл. 6, .т.е. в)- обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора; чл. 6, т1 е) обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна.

Имате право да оттегляте вашето съгласие по всяко време, без това да оказва влияние върху законосъобразността на обработването на личните данни. 

Вашите лични данни не са обект на автоматизиран процес на вземане на решения, включително профилиране.

IV. Цели за събиране на личните данни

Личните данни се събират за целите на:

 • Участие в Играта;
 • Връчване на награди на печелившите;
 • Изпълнение на законови изисквания и/или защита на легитимен интерес на администраторите или трети лица.

V. С кого споделяме Вашите лични данни.

Вашите / лични данни ще бъдат предоставени на организатора на играта. Вашите лични данни няма да бъдат споделяни с трети лица, освен със:

 а) служители на Организатора; 

б) други лица, ангажирани от Организатора в провеждане на Играта; 

в) обработващи от името на Организатора (ако има такива);

 г) куриерски служби с оглед предоставянето на наградите на печелившите; 

д) други трети лица, ако има законово изискване за такова предоставяне или с оглед защитата на легитимен интерес на Организатора или трето лице.

VI. Срок на съхранение на личните данни.

Личните данни ще се съхраняват за период, който е необходим за постиганe на гореспоменатите цели, след което ще бъдат унищожени.

В някои случаи може да имаме законови или регулаторни задължения, които изискват от нас да съхраняваме конкретни лични данни за определен период от време.

VII. Сигурност на лични данни

Използваме различни физически, технически и административни стандарти, технологии и процедури за сигурност, които помагат за защитата на вашите лични данни от загуба, злоупотреба, промяна, унищожаване или повреда на подходящо ниво в зависимост от чувствителността на информацията.

Предприемаме стъпки, за да ограничаваме достъпа до личните ви данни на лица, които трябва да имат достъп до тях за една от целите, изброени в Уведомление за поверителност. Имаме поети и договорни задължения, чрез които допълнително гарантираме, че трета страна, която обработва вашите лични данни, осигурява поверителност и интегритет на данните ви по сигурен начин.

VIII. Международни трансфери на лични данни.

За целите на Играта вашите лични данни няма да се предоставят на трета държава, която е извън територията на Европейското икономическо пространство.

IX. Права  по отношение на личните Ви данни.

Вие имате следните права:

 • да получите копие от личните си данни, заедно с информация за това как и на какво основание се обработват тези лични данни;
 • да коригирате неточни лични данни (включително правото да бъдат допълнени непълни лични данни);
 • да изтриете личните си данни при някои обстоятелства, когато вече не са необходими във връзка с целите, за които са били събрани или обработени;
 • да ограничите обработването на личните си данни, когато:
 • точността на личните данни е поставена под съмнение;
 • обработването им е незаконно, но Вие възразявате срещу изтриването на личните данни;
 • ние вече не изискваме личните данни за целите, за които са събрани, но те са необходими за създаването, упражняването или защитата на правен иск;
 • вие оспорвате обработването, което е оправдано въз основа на легитимен интерес;
 • да възразите срещу решения, които се основават единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране;
 • да получите преносимо копие на личните си данни или копие да бъде прехвърлено на администратор-трета страна, когато това е технически осъществимо и не води до неоправдани разходи.

Имате право да подадете жалба относно обработката на лични данни към Комисия за защита на личните данни на Република България.