Спечели мултивитамин 100% или чаша

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

„СПЕЧЕЛИ QUEEN’S Мултивитамин 100% или брандирана чаша

Раздел I. ОРГАНИЗАТОР

1. Играта „СПЕЧЕЛИ QUEEN’S Мултивитамин 100% или брандирана чаша!“ се организира от „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Казачево, Област Ловеч, с ЕИК: 110558022, наричан по-долу „Организатор“.

Раздел II. ТЕРИТОРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

2. Играта се провежда на територията на Република България. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

3. Играта е с продължителност от 19.04.2021г. до 14.05.2021г., или до изчерпване на количествата награди в търговските обекти, в които се провежда. „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД си запазва правото да променя датите на играта, ако последното е наложено поради непредвидени обстоятелства, независещи от Организатора. Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на страницата на Queen’s , а именно: www.queens.bg

Раздел III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4. В Играта имат право да участват всички физически лица, които са навършили 18 години.

4.1. В играта нямат право да участват служители или съдружници на Организатора, както и служителите на дружества, свързани с подготовката на играта и сътрудничещи на Организатора, както и на близки роднини на тези лица. Под „близки роднини” следва да се разбират: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.

Раздел IV. МЕХАНИЗЪМ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СКРЕЧ КАРТА И НАГРАДИ

5. Играта се провежда в обозначените с рекламни материали на Играта търговски обекти, наричани по-долу „обекти“.

6. Участието в Играта е обвързано с покупка. В Играта може да се участва при закупуване на два продукта по избор с търговската марка Queen’s в разфасовка от 1Lнаричани по-долу „продукти“. При закупуване на два продуктапо избор с търговската марка Queen’s в разфасовка от 1L ще получите скреч карта, изтриването на която ще ви даде възможност да спечелите Queen’s Мултивитамин 100%, брандирана чаша или да опитате късмета си отново.

7. Продуктите Queen’s в разфасовка от 1L ще бъдат налични и продавани в търговската мрежа (в обозначените с рекламни материали търговски обекти), като получаването на скреч картата ще бъде възможно в периода на провеждане на играта или до изчерпване на количествата награди за всеки търговски обект, в който се провежда Играта (обозначен с рекламни материали за Играта).

Какво трябва да направите, за да участвате в Играта за спечелване на наградите?

8. Всеки, който желае да участва в Играта, трябва:

8.1. Да закупи в периода на провеждане на Играта в съответния търговски обект, участващ в Играта, два продукта по избор с търговската марка Queen’s в разфасовка от 1L и ще получи скреч карта с възможност да спечели Queen’s Мултивитамин 100%, брандирана чаша или да опита късмета си отново.

8.2. Всеки участник следва да се информира предварително на касите на всеки търговски обект, в който се провежда играта за наличнoсти на награди и от къде може да получи скреч карта.

8.3. Участниците могат да участват с неограничен брой скреч карти, стига те да са за отделни покупки на продукти с търговската марка Queen’s 1L, съгласно условията на Играта.

Раздел V. НАГРАДЕН ФОНД И НАЧИН НА СПЕЧЕЛВАНЕ

9. Предоставените скреч карти от организатора са общо за всички търговски обекти 90 000 бр., от които 18000 бр. са печеливши с текст (Queen’s Мултивитамин 100%), 27000 бр. са печеливши с текст (Queen’s брандирана чаша) и 45 000 бр. са непечеливши с текст “Опитай отново“.

10. Наградите и скреч картите са разпределени по обектите, в които се провежда Играта.

Наградите се получават срещу печеливша скреч карта на касите в обекта.

11. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на лице, различно от участника.

12. Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност или друг предмет.

Раздел VI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ОРГАНИЗАТОРА

13. Организаторът не носи отговорност, ако количествата награди са се изчерпали в съответния търговски обект и следователно определена награда не е предоставена на спечелил участник. Всеки участник следва да се информира предварително на касите на всеки търговски обект, в който се провежда играта за наличнoсти на наградите.

14. Организаторът не носи отговорност за състоянието и вида на предоставената награда.

Раздел VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

15. Периодът на Играта е обозначен на рекламните материали за всеки обект, както и в настоящите Официални правила.

Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата на Queen’s, а именно: www.queens.bg в случай че констатира злоупотреба, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини.

Раздел VIII­­. ДРУГИ

16. Правилата ще бъдат публикувани и ще останат достъпни за целия период на Играта на страницата на Queen’s , а именно: www.queens.bg

17. За всички неуредени въпроси в тези Правила се прилага действащото българско законодателство.

С включването си в Играта участниците се съгласяват да спазват настоящите правила. В случай, че участникът не е съгласен с правилата или с техни промени, същият следва да не предприема действия за участие, съответно да прекрати участието си в Играта.

Информация за бисквитките

Този уебсайт използва бисквитки, за да съхранява информация на вашия компютър. Използваме бисквитки, за да предоставяме услуги на най-високо ниво, включително по начин, съобразен с индивидуалните нужди.

Използването на уебсайта без промяна на настройките на бисквитките означава, че те ще се съхраняват на вашето крайно устройство. По всяко време можете да промените настройките за бисквитки. Повече подробности в нашия Политика за поверителност.

ПРИЕМАМ