Спечели мултивитамин 100% или чаша

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

„СПЕЧЕЛИ QUEEN’S Мултивитамин 100% или брандирана чаша

Раздел I. ОРГАНИЗАТОР

1. Играта „СПЕЧЕЛИ QUEEN’S Мултивитамин 100% или брандирана чаша!“ се организира от „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Казачево, Област Ловеч, с ЕИК: 110558022, наричан по-долу „Организатор“.

Раздел II. ТЕРИТОРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

2. Играта се провежда на територията на Република България. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

3. Играта е с продължителност от 19.04.2021г. до 14.05.2021г., или до изчерпване на количествата награди в търговските обекти, в които се провежда. „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД си запазва правото да променя датите на играта, ако последното е наложено поради непредвидени обстоятелства, независещи от Организатора. Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на страницата на Queen’s , а именно: www.queens.bg

Раздел III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4. В Играта имат право да участват всички физически лица, които са навършили 18 години.

4.1. В играта нямат право да участват служители или съдружници на Организатора, както и служителите на дружества, свързани с подготовката на играта и сътрудничещи на Организатора, както и на близки роднини на тези лица. Под „близки роднини” следва да се разбират: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.

Раздел IV. МЕХАНИЗЪМ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СКРЕЧ КАРТА И НАГРАДИ

5. Играта се провежда в обозначените с рекламни материали на Играта търговски обекти, наричани по-долу „обекти“.

6. Участието в Играта е обвързано с покупка. В Играта може да се участва при закупуване на два продукта по избор с търговската марка Queen’s в разфасовка от 1Lнаричани по-долу „продукти“. При закупуване на два продуктапо избор с търговската марка Queen’s в разфасовка от 1L ще получите скреч карта, изтриването на която ще ви даде възможност да спечелите Queen’s Мултивитамин 100%, брандирана чаша или да опитате късмета си отново.

7. Продуктите Queen’s в разфасовка от 1L ще бъдат налични и продавани в търговската мрежа (в обозначените с рекламни материали търговски обекти), като получаването на скреч картата ще бъде възможно в периода на провеждане на играта или до изчерпване на количествата награди за всеки търговски обект, в който се провежда Играта (обозначен с рекламни материали за Играта).

Какво трябва да направите, за да участвате в Играта за спечелване на наградите?

8. Всеки, който желае да участва в Играта, трябва:

8.1. Да закупи в периода на провеждане на Играта в съответния търговски обект, участващ в Играта, два продукта по избор с търговската марка Queen’s в разфасовка от 1L и ще получи скреч карта с възможност да спечели Queen’s Мултивитамин 100%, брандирана чаша или да опита късмета си отново.

8.2. Всеки участник следва да се информира предварително на касите на всеки търговски обект, в който се провежда играта за наличнoсти на награди и от къде може да получи скреч карта.

8.3. Участниците могат да участват с неограничен брой скреч карти, стига те да са за отделни покупки на продукти с търговската марка Queen’s 1L, съгласно условията на Играта.

Раздел V. НАГРАДЕН ФОНД И НАЧИН НА СПЕЧЕЛВАНЕ

9. Предоставените скреч карти от организатора са общо за всички търговски обекти 90 000 бр., от които 18000 бр. са печеливши с текст (Queen’s Мултивитамин 100%), 27000 бр. са печеливши с текст (Queen’s брандирана чаша) и 45 000 бр. са непечеливши с текст “Опитай отново“.

10. Наградите и скреч картите са разпределени по обектите, в които се провежда Играта.

Наградите се получават срещу печеливша скреч карта на касите в обекта.

11. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на лице, различно от участника.

12. Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност или друг предмет.

Раздел VI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ОРГАНИЗАТОРА

13. Организаторът не носи отговорност, ако количествата награди са се изчерпали в съответния търговски обект и следователно определена награда не е предоставена на спечелил участник. Всеки участник следва да се информира предварително на касите на всеки търговски обект, в който се провежда играта за наличнoсти на наградите.

14. Организаторът не носи отговорност за състоянието и вида на предоставената награда.

Раздел VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

15. Периодът на Играта е обозначен на рекламните материали за всеки обект, както и в настоящите Официални правила.

Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата на Queen’s, а именно: www.queens.bg в случай че констатира злоупотреба, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини.

Раздел VIII­­. ДРУГИ

16. Правилата ще бъдат публикувани и ще останат достъпни за целия период на Играта на страницата на Queen’s , а именно: www.queens.bg

17. За всички неуредени въпроси в тези Правила се прилага действащото българско законодателство.

С включването си в Играта участниците се съгласяват да спазват настоящите правила. В случай, че участникът не е съгласен с правилата или с техни промени, същият следва да не предприема действия за участие, съответно да прекрати участието си в Играта.