Oще Oще
ЗА НАС Новини

ЗА НАС

x

Игра "Спечели хлебопекарна!"

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „РЕЛАКС НА МАКС!“

Раздел I. ОРГАНИЗАТОР

1. Играта „Спечели хлебопекарна!“ се организира от „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Казачево, Ловешка област, с ЕИК: 110558022, наричан по-долу „Организатор“.

Раздел II. ТЕРИТОРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

2. Играта се провежда на територията на Република България. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

3. Играта е с продължителност от 25.01.2021 до 26.02.2021 г. или до изчерпването на талоните за участие в съответния търговски обект. „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД си запазва правото да променя датите на играта, ако последното е наложено поради непредвидени обстоятелства, независещи от Организатора. Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на страницата www.queens.bg.

Раздел III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4. В Играта имат право да участват всички физически лица, които са на възраст над 18 години.

4.1. В играта нямат право да участват служители или съдружници на Организатора, както и служителите на дружества, свързани с подготовката на играта и сътрудничещи на Организатора, както и на близки роднини на тези лица. Под „близки роднини” следва да се разбират: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.

Раздел IV. МЕХАНИЗЪМ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ

5. Играта се провежда в обозначените с рекламни материали на Играта търговски обекти, наричани по-долу „обекти“.

6. Участието в Играта е обвързано с покупка. В Играта може да се участва при закупуване на 2 продукта Queen’s 1L тетрапак по избор, наричани по-долу „продукти“ от обозначените с рекламни материали на Играта търговски обекти. При закупуване на 2 продукта по избор с търговската марка Queen’s 1L тетрапак имате възможност да участвате в томбола за спечелването на хлебопекарна с марка Gorenje.

7. Продуктите Queen’s 1L тетрапак ще бъдат налични и продавани в търговската мрежа (в обозначените с рекламни материали търговски обекти) и извън периода на Играта, но регистрирането на талони с прикрепени към тях касови бележки и участието в томболата ще бъде възможно само през периода на провеждане на Играта или до изчерване на количествата награди за всеки търговски обект.

Какво трябва да направите, за да участвате в Играта за спечелване на наградите?

8. Всеки, който желае да участва в Играта, трябва:

8.1. Да закупи в, периода на провеждане на Играта, в съответния търговски обект, участващ в Играта, 2 продукта по избор с търговската марка Queen’s 1L тетрапак и ще получи талон за участие в томбола.

8.2. Талоните за Играта са ограничен брой за всеки отделен търговски обект. Преди извършването на покупка участниците следва да се информират на касата на търговския обект дали все още са налични талони за участие, с оглед на възможността да участват в Играта.

8.3. Всеки участник следва да изпише име и фамилно име, телефонен номер за връзка и номер на касова бележка на лицевата част на талона за участие; да прикрепи касовата бележа към него и да постави талона заедно с прикрепена касова бележка в определената за целта промоционална кутия.

8.4. Всеки участник може да участва неограничено, стига отделните покупки на продукти с търговската марка Queen’s да са съгласно условията на Играта.

8.5. Тегленето на наградите ще бъде извършено в 10 дневен срок от изтичане на срока на промоцията за всеки обект, участващ в промоцията, по отделно. Тегленето ще бъде извършено на случаен принцип измежду всички участници в промоцията за съответния обект с надлежно надписани и пуснати талони с прикрепени към тях касови бележки . Тегленето се извършва в присъствието на представител на Организатора. Във всеки участващ търговски обект ще бъдат изтеглени по три талона, като първият талон е печеливш, а останалите 2 талона са резервни печеливши. Резервните печеливши могат да получат награда по реда на тяхното изтегляне единствено, ако предходният печеливш се е отказал от наградата си; не е потърсил наградата си или Организаторът не е могъл да се свърже с него по независещи от Организатора причини (вж. Раздел VI по-долу).

Раздел V. НАГРАДЕН ФОНД И НАЧИН НА СПЕЧЕЛВАНЕ

9. Награден фонд за всички търговски обекти – 320 хлебопекарни.

10. Наградите са разпределени по обектите, в които се провежда Играта, като за всеки обект е предвидена по една награда, следователно, с един талон пуснат в един търговски обект, може да се спечели само една награда.

11. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на лице, различно от участника.

12. Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност или друг предмет.

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, облагаеми с окончателен данък в размер на 10% са всички предметни награди с пазарна стойност над 100 (сто) лв. от участие в игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. В настоящата игра всички закупени и предоставени от Организатора награди са със стойност под 100 (сто) лв., и печелившите не дължат данък, съгласно горецитираните разпоредби.

Раздел VI. ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

13. За удобство на печелившите участници до 10 дни, след провеждане на тегленето, представител на Организатора ще се свърже с тях на предоставения телефонен номер, за уточняване на начина на получаване на наградата. Всеки печеливш участник в тази промоция следва да получи наградата си в рамките на 20 работни дни, считано от датата на предоставяне на адресните си данни на Организатора.

14. Ако в рамките на срока, описан в предходната точка, Организаторът не може да се свърже с печеливш участник на посочения негов телефон или ако се окаже, че участникът не отговаря на условията за участие в Промоцията, той губи правото си над наградата. В този случай наградата се връчва на следващия изтеглен по реда на т. 8.5. резервен печеливш.

15. Наградата се изпраща чрез куриерска фирма на посочения от печелившия адрес за доставка най-късно до 20 работни дни след като печелившият е предоставил адресните си данни на Организатора.

16. Доставките ще бъдат осъществявани в работните дни от 9 до 18 часа или съгласно актуалните условия на куриерската фирма. Куриерските разходи са за сметка на Организатора.

17. Ако печеливш участник не може да бъде открит при посещението на куриера, последният го уведомява посредством бележка на вратата или обаждане на телефонния номер, както и на адреса на клона на куриерската служба, в който се намира наградата му, както и за срока, в който може да си я потърси там.

18. Ако печелившият не потърси наградата си в определения от куриера срок, наградата се връща от куриера на Организатора.

19. Награда, която се е върнала при Организатора, може да бъде потърсена от спечелилия участник в срок от 1 месец след края на Промоцията, като, в този случай, разходите за доставката на наградата се поемат от участника. След изтичането на този срок, се приема, че участникът се отказва и губи правото да получи наградата си. В този случай наградата се връчва на резервен печеливш, изтеглен по реда на т. 8.5. Разпоредбите на този раздел се прилагат съответно и за връчването на награда на съответния резервен печеливш/

20. На адреса, посочен от печелившия участник, наградата се получава лично от него или от друго лице, писмено упълномощено за това от печелившия, чрез подписване на приемо – предавателен протокол. Наградите не могат да се получават от трети неупълномощени лица.

21. Организаторът не носи отговорност и не е задължен да достави награда в случай на подаден непълен, грешен адрес или в случаите, когато спечелилият наградата не може да бъде открит на адреса и на телефонния номер за връзка при доставката. В този случай наградата се връчва на резервен печеливш, изтеглен по реда на т. 8.5.

Раздел VII. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ОРГАНИЗАТОРА

22. Организаторът не носи отговорност и не е задължен да предостави награда в случай на подаден непълен телефонен номер за връзка.

23. Организаторът не носи отговорност за състоянието и вида на предоставената награда.

Раздел VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

24. Периодът на Играта е обозначен на рекламните материали за всеки обект, както и в настоящите Официални правила.

Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата www.facebook.com/QueensBG/, в случай че констатира злоупотреба, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини.

Раздел IX. ДРУГИ

25. Правилата ще бъдат публикувани и ще останат достъпни за целия период на Играта на страницата www.facebook.com/QueensBG/.

26. За всички неуредени въпроси в тези Правила се прилага действащото българско законодателство.

С включването си в Играта участниците се съгласяват да спазват настоящите правила. В случай, че участникът не е съгласен с правилата или с техни промени, същият следва да не предприема действия за участие, съответно да прекрати участието си в Играта.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, КАСАЕЩО ИГРАТА

„Спечели хлебопекарна“

I. Обхват

Настоящото уведомление предоставя информация за това как вашите лични данни са обработвани в процеса на вашето участие в играта „Спечели хлебопекарна!” („Играта“). За цели различни от участието ви в Играта могат да се прилагат други уведомления за поверителност.

Уведомлението за поверителност разяснява какви лични данни са обработвани, за какви цели, колко дълго ще бъдат съхранявани вашите данни, как да достъпите или коригирате вашите лични данни и как можете да получите допълнителна информация относно обработката на вашите лични данни.

II. Кой е отговорен за обработването на вашите лични данни?

Администратор на Вашите лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни е:

„ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с.Казачево, област Ловеч, п.к.5548, с ЕИК: 110558022, който е и Организатор на Играта

Лице за контакт във връзка с обработването на лични данни: e-mail адрес: GDPRBG@maspex.com; Ловеч 5500, пощ. кутия 236

III. Какви лични данни събираме за Вас?

Личните данни, които се обработват при участие в играта са следните:

За участниците в играта:

- Име и фамилия;

- Телефонен номер.

За спечелилите пекарна участници и резервните печеливши на пекарна:

- мобилен номер;

- трите имена;

- адрес.

Правни основания за обработка на Вашите лични данни - чл.6, т.1 а) на Общия регламент за защита на данните – съгласие; чл. 6, т.е. в)- обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора; чл. 6, т.1, е) обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна.

Имате право да оттегляте вашето съгласие по всяко време, без това да оказва влияние върху законосъобразността на обработката, която е осъществена на база съгласието преди оттеглянето му.

Вашите лични данни не са обект на автоматизиран процес на вземане на решения, включително профилиране.

IV. Защо събираме вашите лични данни?

Личните данни се събират за целите на:

 • Участие в Играта;
 • Връчване на награди на печелившите;
 • Изпълнение на законови изисквания и/или защита на легитимен интерес на администраторите или трети лица.

V. С кого споделяме вашите лични данни

Вашите / лични данни ще бъдат предоставени на организатора на играта. Вашите лични данни няма да бъдат споделяни с трети лица, освен със:

а) служители на Организатора;

б) други лица, ангажирани от Организатора в провеждане на Играта;

в) обработващи от името на Организатора (ако има такива);

г) куриерски служби с оглед предоставянето на наградите на печелившите;

д) други трети лица, ако има законово изискване за такова предоставяне или с оглед защитата на легитимен интерес на Организатора или трето лице.

VI. Колко дълго пазим личните ви данни

Данните ще се съхраняват за период, който е необходим за постиганe на гореспоменатите цели, след което ще бъдат унищожени.

В някои случаи може да имаме законови или регулаторни задължения, които изискват от нас да съхраняваме конкретни лични данни за определен период от време.

VII. Как гарантираме сигурността на личните ви данни

Използваме различни физически, технически и административни стандарти, технологии и процедури за сигурност, които помагат за защитата на вашите лични данни от загуба, злоупотреба, промяна, унищожаване или повреда на подходящо ниво в зависимост от чувствителността на информацията.

Предприемаме стъпки, за да ограничаваме достъпа до личните ви данни на лица, които трябва да имат достъп до тях за една от целите, изброени в настоящото Уведомление за поверителност. Освен това по договор гарантираме, че трета страна, която обработва вашите лични данни, осигурява поверителност и интегритет на данните ви по сигурен начин.

VIII. Международни трансфери на лични данни

За целите на Играта вашите лични данни няма да се предоставят на трета държава, която е извън територията на Европейското икономическо пространство.

IX. Какви са правата ви по отношение на личните ви данни

Вие имате следните права:

- да получите копие от личните си данни заедно с информация за това как и на какво основание се обработват тези лични данни;

- да коригирате неточни лични данни (включително правото да бъдат допълнени непълни лични данни);

- да изтриете личните си данни при някои обстоятелства, когато вече не са необходими във връзка с целите, за които са били събрани или обработени;

- да ограничите обработването на личните си данни, когато:

  • точността на личните данни е поставена под съмнение;
  • обработването им е незаконно, но Вие възразявате срещу изтриването на личните данни;
  • ние вече не изискваме личните данни за целите, за които са събрани, но те са необходими за създаването, упражняването или защитата на правен иск;
  • вие оспорвате обработването, което е оправдано въз основа на легитимен интерес;

- да възразите срещу решения, които се основават единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране;

- да получите преносимо копие на личните си данни или копие да бъде прехвърлено на администратор-трета страна, когато това е технически осъществимо и не води до неоправдани разходи.

Имате право да подадете жалба относно обработката на лични данни към Комисия за защита на личните данни на Република България.